மாமா தண்டைப் பிடித்து நானே ஓத்தேன்

மாமா தண்டைப் பிடித்து நானே ஓத்தேன்

மாமா தண்டைப் பிடித்து நானே ஓத்தேன்

மாமா தண்டைப் பிடித்து நானே ஓத்தேன்