மதன நீர் வழிந்த அவளது புண்டையில் முத்தமிட

மதன நீர் வழிந்த அவளது புண்டையில்

மதன நீர் வழிந்த அவளது புண்டையில்