கடப்பாரையை இறக்கி நிறைய நேரம் ஏர் உழுதேன்

கடப்பாரையை இறக்கி நிறைய நேரம் ஏர் உழுதேன்

கடப்பாரையை இறக்கி நிறைய நேரம் ஏர் உழுதேன்

கடப்பாரையை இறக்கி நிறைய நேரம் ஏர் உழுதேன்